ข่าวรับรางวัล

ร่วมส่งกำลังใจให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ร่วมส่งกำลังใจให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารอบ 10 ทีม สุดท้ายในการประกวด Egat Animation Awards 2019 จำนวน 2 ทีม ได้แก่ทีม The Real และ ทีม The 100 th Summer ในระหว่างวันที่ 14-15 ส.ค. 2562 นักศึกษาดังกล่าวได้เข้าร่วมอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาสู่การสร้างสรรค์ Animation ในรอบชิงชนะเลิศต่อไป และได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
#ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร