NEWS

สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร เสริมทักษะการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2567 สาขาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีระพงศ์ จิโรจน์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์และผลิตสื่อ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 152 คน ณ ห้อง Big Data Virtual Lab ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการการสร้างสรรค์และผลิตสื่อให้มีความน่าสนใจ และตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการสื่อสาร ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญของนักสื่อสารมวลชนนักศึกษาสามารถนำมาปรับใช้ในการผลิตสื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ