NEWS

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง จัดจัดกิจกรรม Workshop การผลิตภาพยนตร์แก่นักศึกษา

     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ร่วมกับ White Balance Production จัดกิจกรรม Workshop การผลิตภาพยนตร์ โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ Film Blocking, Camera Movement Techniques, Cinematic Lighting Techniques ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการผลิตภาพยนตร์ (Film Production) ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพิษณุ เล็กประทุม (CEO, Producer) คุณชาญไชย อภิชัย (Director of Photographer) และทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตภาพยนตร์ ณ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP 😷✌🏼
ภาพและข่าว : อาจารย์ประจำรายวิชา