NEWS

อธิการบดี และผู้บริหารคณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะผู้บริหาร มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ชั้น 24 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ จังหวัดนนทบุรี