NEWS

เด็กมัลติมีเดีย คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร โชว์ผลงานสร้างสรรค์ในงาน Multimedia Exhibition ภายใต้หัวข้อ “Beatflix Thesis Exhibition 2023”

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง มทร.พระนคร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน Multimedia Exhibition ภายใต้หัวข้อ “Beatflix Thesis Exhibition 2023” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งงาน Multimedia Exhibition จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานโครงงานพิเศษของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นการสร้างโอกาสที่จะให้ผู้ประกอบการได้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาที่สามารถพัฒนาชิ้นงานได้ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ให้บุคคลภายนอกรู้จักมากขึ้นด้วย โดยในปีนี้ผลงานสร้างสรรค์ที่จัดแสดงในงานนิทรรศการมีจำนวนทั้งสิ้น โครงการ ประกอบไปด้วย สื่อโมชันกราฟิก 9 โครงการ แอปพลิเคชัน 3 โครงการ สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ 4 โครงการ สื่อสิ่งพิมพ์ 2 โครงการ การออกแบบและพัฒนาเกม 6 โครงการ สื่อความเป็นจริงเสริม Augmented Reality (AR) 1 โครงการ สื่อความเป็นจริงเสมือน Virtual Reality (VR) 2 โครงการ และ Music Video 1 โครงการ ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ Siam Smile Space ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปรับชมผลงานของนักศึกษาได้
ขอขอบคุณภาพจาก : กองสื่อสารองค์การ มทร.พระนคร
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP