ข่าวรับรางวัล

โครงการประกวดสารคดีสั้น “ท่องเที่ยวไทย วิถีไทย 2557”

โครงการประกวดสารคดีสั้น “ท่องเที่ยวไทย วิถีไทย 2557″

[box style=”simple”]

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวและเสวนาเปิดโครงการประกวดสารคดีสั้น “ท่องเที่ยวไทย วิถีไทย 2557” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาพยนตร์สารคดีสั้น ส่งเสริมภาพลักษณ์ เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีอาจารย์เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เข้าร่วมเสวนาเปิดตัวโครงการฯ รวมถึงการแสดง รำ 4 ภาค จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส (หลานหลวง) ราชดำเนิน ฮอลล์ กรุงเทพฯ — Cliclk more–

[/box]

 22 total views,  1 views today