NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

👉 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นที กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ โดยผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.93 จัดอยู่ในระดับดี ซึ่งได้รับการชื่นชมหลายประเด็น เช่น อาจารย์ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ผลงานทางวิชาการที่หลากหลาย การรับเข้านักศึกษาเกินแผนอย่างต่อเนี่อง เป็นต้น ณ ห้อง Ad&PR Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#www.mct.rmutp.ac.th
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ 😷 ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP

https://www.facebook.com/mctrmutp/posts/pfbid09C8pyWSKafhzcNU7KRniaBCbzncF14prvm789ZkhRdipABwuAeHGtgAp9xGhDxD5l