ข่าวรับรางวัล

ร่วมส่งกำลังใจ น.ศ. เข้ารอบการประกวด x-campus

ร่วมส่งกำลังใจให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบที่ 2 ผลงานการประกวดในรูปแบบสตอรี่บอร์ด การแข่งขันผลิตไวรัลคลิปวิดีโอ โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 (ปีที่ 3) จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จากจำนวนผู้ส่งผลงานทั้งหมด 1,100 ทีม เข้ารอบจำนวน 4 ทีม ได้แก่
ทีม “CLN”
นายชาคริต เอี่ยมสูงเนิน
นางสาวลักขณา ศรีรัตน์
นางสาวณัฐฌา ศรีเพ็ชร์เจริญ
นักศึกษาสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
ทีม “So Cute”
นายนันทวัฒน์ ธนวัตไพศาล
นายชยพัทธ์ คงช่วย
นางสาวเมธาวี ยามขันธ์
นางสาวพิมพ์พัณณ์ ภูประภากรกุล
ทีม “ฮ้อยนะ”
นางสาวมนัสชนก หัดจุมพล
นางสาวณัฐธยาน์ โกศละวิริยะกิจ
นางสาวเมธินี ทองทับ
นายธีระนันท์ ปทุมสาครกุล
ทีม “ดูดีได้ โดยไม่ต้องพึ่งฟิลเตอร์”
นายชาญชัย อังปิยกุล
นางสาวสุมาลี กลิ่นชูกร
นายเจษนิพัทธ์ จิรมณีวงศ์
นายวีกิจ กูลเกื้อ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 1โดยมีอาจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนสนับสนุนในการผลิตคลิปวิดีโอโฆษณา จำนวนทีมละ 5,000 บาท และจะเข้าร่วมอบรมกับทีมงานมืออาชีพเพื่อบ่มเพาะการผลิตคลิปวิดีโอในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เพื่อผลิตคลิปวิดีโอสำหรับใช้ในการแข่งขันในรอบต่อไป ส่งใจให้พวกเราชาว MCT สู้ๆ