NEWS

คณะทำงานได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้

🙏 ขอขอบคุณครอบครัว #MCTRMUTP อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานในการสร้างองค์ความรู้ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และให้บริการต่างๆ แก่นักศึกษา และผู้มาติดต่อ ในยุค COVID-19 ปรับ-เปลี่ยน-พัฒนา ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
🎊 คณะทำงานได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประเภทระบบสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และได้รับคัดเลือกเชิดชูเกียรติรางวัล หน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประเภทระบบสนับสนุน ประจำปี 2563