NEWS

📢 คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

📢 คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 📢

📢 คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
👉 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวต้อนรับ และพบปะผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) การปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ เป็นการแจ้งขอบเขตในการทำงาน และแผนการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ที่คณะฯ จะพัฒนาให้กับตำบล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเป็นการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง 1101 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) โดยพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของคณะฯ ประกอบด้วย 6 ตำบล จังหวัดนนทบุรี แบ่งเป็นอำเภอเมือง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางเขน ตำบลบางศรีเมือง ตำบลไทรม้า และอำเภอบางใหญ่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง ตำบลเสาธงหิน
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ 😷 ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP