NEWS

คณะสื่อสารฯ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

📢 คณะสื่อสารฯ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 📢

เมื่อวันที่ 18-19 มิ.ย. 2564 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ผศ.อภิผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ดุริยางค์ คมขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา รองคณบดีฝ่ายวางแผน และ อาจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำเสนอการบริหารงานในแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาได้นำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ห้อง 1-4 เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 18 มิ.ย. 2564 และ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ห้อง 5-8 เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 19 มิ.ย. 2564 กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลเพื่อเตรียมการเปิดภาคการศึกษาและการเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์ และการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและให้ความร่วมมือจากนักศึกษาใหม่ ภายใต้การดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน