NEWS

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

📍คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
👉เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นำโดย รองผู้อำนวยการสุนทรี อาจทวีกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี พร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะฯ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อการบูรณาการในด้านการจัดเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากรร่วมกัน ณ ห้องประชุม Ad & PR Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP 😷✌🏼