“ชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร”