ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร รอบ TCAS 4 ADMISSION 2562

รับสมัครผ่านระบบ TCAS/ทปอ. และรับชำระเงินค่าสมัคร
(เลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชาโดยระบุลำดับของแต่ละสาขาที่เลือกสมัคร) 9 – 19 พ.ค. 2562
สละสิทธิ์ ช่วงที่ 3 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 รอบ 2 และรอบ 3) 17 – 18 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็ปไซต์ ทปอ. 29 พ.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่สมัคร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ถ้าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการศึกษาในสาขาวิชาที่ประกาศ
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ หรือไปแล้วแจ้งให้ทราบว่าไม่ต้องการเข้าศึกษา
จะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 4 มิย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ 7 มิ.ย. 2562
รายงานตัวผ่านเว็บไซต์และชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 10 – 13 มิ.ย. 62
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 14 มิ.ย. 2562
ตรวจโรค และ เอกซ์เรย์ แจ้งให้ทราบภายหลัง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แจ้งให้ทราบภายหลัง
เปิดภาคการศึกษา 1 / 2562 24 มิ.ย. 2562

สมัครได้ที่