เพราะเด็กบางคนอาจมีพัฒนาการที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นๆ หากคุณพ่อคุณแม่ไม่สังเกตให้ดี อาจจะไม่ทราบหรือคิดไปเองว่าลูกอาจจะพัฒนาได้เองในภายหลัง ซึ่งความเข้าใจนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดและอันตรายต่อตัวลูกน้อยเป็นอย่างมาก เพราะพัฒนาการของเด็กในช่วงเริ่มต้นจะเชื่อมโยงกันและกัน หากมีพัฒนาการอย่างหนึ่งช้าหรือไม่สมวัยก็จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านอื่นต่อไปเป็นทอดๆ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรเข้าใจถึงพัฒนาการที่สมวัยและไม่สมวัยควบคู่กันไปค่ะ