NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร เตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะ และสร้างพื้นที่สีเขียวตอบรับนโยบายยการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัสตุรัส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ซึ่งมีการบริหารจัดการวัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้องของคณะฯ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการกำหนดนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ด้านของเสีย ด้านน้ำ และด้านการขนส่ง ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวจึงเป็นสิ่งสำคัญ คณะฯ จึงเริ่มต้นจาการบริหารจัดการขยะ และการสร้างพื้นที่สีเขียว และจะรณรงค์ในด้านอื่น ๆ ให้บุคลากร และนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานอย่างประหยัด เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน