ผลประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐาน TCI รอบ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐาน TCI 2562

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวชน มทร.พระนคร ได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่ม 2 (TCI Tier2) รับรองจนถึง 31 ธันวาคม 2567

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 (Issue 4 Volume 2 July –December 2019)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.7 สารบัญ

บทความวิจัย

P.8-15 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อลิขสิทธิ์เพลงของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Factors Relating the Decision to Purchase the Music License of Communication Arts Students, Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University
สมิทธินันท์ ไทยรุ่งโรจน์ (Smithinun Thairoongrojana)

P.16-25 การวิเคราะห์เนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน กรณีศึกษา: รายการโทรทัศน์ “ตาต้า ตีตี้ โตโต้ ไดโนจอมป่วน” ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
The Content Analysis of Kids TV Program “TATA TITI TOTO CHEEKY DINO” THAI PBS
ทศพร ไชยเดช (Thosaporn Chaidech)

P.26-33 ความสำเร็จของการขายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องสำอางของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
The Success of Online Sales of Cosmetics of the Students, Faculty of Management Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University
สมทบ แก้วเชื้อ และ สมศักดิ์ คล้ายสังข์ (Somtop Keawchuer and Somsak Klaysung)

P.34-43 ผลกระทบของความความคล้ายคลึงกับตัวละครในผู้ชมภาพยนตร์ที่มีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในด้านดีผ่านการอินกับตัวละคร
The Effect of Film Audiences’ Perceived Similarity on Positive Behavioral Intention through Identification with Fictional Characters
พราว อรุณรังสีเวช อติกานต์ เอี่ยมละมัย และ นิติธร อุ้นพิพัฒน์ (Proud Arunrangsiwed, Atikan Aeimlamai, and Nititorn Ounpipat)

บทความวิชาการ

P.44-45 กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัลตามแนวคิดคอนเน็กติวิสต์ผ่านคลาวด์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์
Connectivist Digital Learning via Cloud Technology to Enhance Creative Media Innovation Construction
กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย และ ปณิตา วรรณพิรุณ (Kridsanapong Lertbumroongchai and Panita Wannapiroon)

P.56-63 การวางแผนรณรงค์โฆษณาสินค้าเครื่องดื่มจัสซ่า โซดากลิ่นผลไม้
Advertising Campaign Planning of Just Zaa product
ชาญ เดชอัศวนง (Chan Dajasvanong)

P.64-71 แนวทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนในสื่อมวลชน และสื่ออื่นๆ
Guidelines for Participatory communication for Community Identity in Mass Media and Other Media
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ (Apinyapat Kusiyarungsit)

P.72-83 พัฒนาการของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม  (The Evolution of Augmented Reality Technology)
พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ สุชาดา เกตุดี วรดานันท์ เหมนิธิ และ วันรักษ์ ศรีสังข์ (Pornchai Taechatanasat, Suchada Katedee Waradanan Hemniti, and Wanrak Srisung)

P.84-88 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ดาวโหลดบทความทั้งฉบับ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Issue 4 Volume 1 January – June 2019)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.7 สารบัญ

บทความวิจัย

P.8-17 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการข้อมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Information System Development for Research Digital Data Management of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon)
เมทิกา พ่วงแสง และ วิสุตา วรรณห้วย (Maythika Puangsang and Wisuta Wannahuay)

P.18-27 การสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร (Marketing Communications with Thai Tourism Behavior at Bangkok Historical Museums)
พิยดา ทองประเสริฐ และ วิมลพรรณ อาภาเวท (Phiyada Thongprasert and Wimonpan Arpavate)

P.28-37 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร (Marketing Mix Affecting Cinema Purchase Decision in Bangkok)
วิภาวี เวศย์ชวลิต และ บัญชา วงศ์เลิศคุณากร (Wipawee Wetchawalit and Bancha Wonglertkunakorn)

P.38-49 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสต๊อกสินค้าออนไลน์ร้านพีเอสไอที (The Development of Sakon Nakhon PSIT Shop Online Inventory Management System)
วิจิตรา ผาผึ้ง นิตยา  สาสอน วราภรณ์ นิลสาขา และ ปาริชาติ โอชโร (Wijittra Phaphueng Nittaya Sonsuk Warapron Nirsaka Parichat Ocharo)

P.50-59 กลยุทธ์การตลาดของร้านแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ (Marketing Strategies of Kaew Jao Jom Bakery)
สุพิชฌา วัฒนะ และ ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา (Supicha Wattana and Prakaikavin Srijinda)

P.60-67 ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการบริโภคแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ (Marketing Factors Affecting Kaew Jao Jom Bakery Consumption)
ชลธิชา แช่มชื่น และ ดุษฎี นิลดำ (Chonticha Chamchuen1 Dusadee Nildum)

P.68-75 อุดมการณ์ในภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” (Film Ideologies in “Bad Genius”)
ดุษฎี นิลดำ ศุภกร ไกรษร จักรกฤษณ์ กลิ่นเพ็ชร และ ณัฐนันท์ เจริญวงษา (Dusadee Nildum Suphakon Kaison Jakkrit Klinpetch and Nuttanun Charoenwongsa)

บทความวิชาการ

P.76-84 การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีระบุตัวตนแบบคลื่นวิทยุเชื่อมโยงสรรพสิ่ง (Electrical Equipment Controlling inside Buildings with Internet of Things Radio Wave Identification Technology)
ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข1 รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ2 และ กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย (Chananchida Chunpungsuk1  Assoc.Pro.Dr.Panita Wannapiroon2 and Kridsanapong Lertbumroongchai)

P.85-88 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

 

นโยบายการจัดพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

นโยบายการจัดพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการทาง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนท์มัลติมีเดีย และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วารสารเปิดรับบทความทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภายในและ ภายนอกประเท โดยรับบทความแบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) ซึ่งบท ความสามารถเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวารสารจะจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ออกเผยแพร่ในเดือน มกราคม และกรกฎาคม และใช้การ Peer-review แบบ Double Blinded  ผู้สนใจสามารถส่งบทความต้นฉบับได้โดยตรงที่บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามที่อยู่ข้างล่าง หรือทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อนและเป็น ข้อคิดเห็นของ ผู้ส่งบทความเท่านั้น

ดาวน์โหลด รายละเอียดเกี่ยวกับวารสารเทคโนโยโลยีสื่อสารมวลชน
ดาวโหลดน์ Template