เปิดรับบทความวิจัย

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เปิดรับบทความวิชาการและวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในเล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม, 2565) และ
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2566)

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) : Issue 6 Volume 2 (๋July-December 2021)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
P.7-8 สารบัญ

บทความวิจัย

P.9-20 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการยอมรับการใช้สารกำจัดวัชพืชพาราควอตของเกษตรกรและผู้บริโภค / Consumers and Farmers’ Media Exposure, Knowledge, Attitude and Acceptance of Paraquat Usage
สราวุธ บูรพาพัธ และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล / Sarawut Burapapat and Tatri Taiphapoon

P.21-30 อิทธิพลของผู้นำทางความคิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อการเปิดรับ การรับรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อวัตถุมงคลรูปแบบตะกรุดสายแฟชั่น / The Influence of Influencer on Social Network on Exposure, Perception, Attitude and Purchase Decision of Fashion Amulet
ธีรนุช มนัสกิตติกุล และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล / Teeranuch Manaskittikul and Tatri Taiphapoon

P.31-40 การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคต่อการสื่อสารโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของธุรกิจโซเชียลคอมเมิร์ซที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ / Consumer’s Perception and Attitude with Big Data of Social Commerce Business on Purchase Decision
พีรพัฒน์ นฤนาทวานิช และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล / Preerapat Naruenartwanich and Tatri Taiphapoon

P.41-50 ช่างภาพหญิงกับการเข้าสู่แวดวงอาชีพการถ่ายภาพแฟชั่น : กรณีศึกษา เคทเธอลีน ลินเดีย / Female Photographer and How to become a Fashion Photographer: A Case of Katherline Lyndia
พชรพล ลิ้มพานิชภักดี / Patcharaphon Limpanichpakdee

P.51-62 ภาพและความหมายเชิงสัญญะความเป็นท้องถิ่นผ่านสินค้าวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม / Visual and Symbolic Meaning of Locality Through Cultural Product of Klong Lat Mayom Floating Market Communit
พงศ์กฤษฎิ์ พละเลิศ1* และ ชาญ เดชอัศวนง / Pongkrit Palalert and Chan Dejasvanong

P.63-74 การพัฒนาสื่อแอปพลิเคชันความจริงเสริมร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้คำถามตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล / Development of Augmented Reality Application by Using the Questioning Method Based on Constructivism Theory to Enhance Analytical Skills of Second Grade at St. Gabriel’s College
นิตยา ย้อยแก้ว และ ณัฐพล รำไพ / Phakin Thonghor, Chanchai jinda and Nawin Kongrugsa

P.75-84 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการพัสดุ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Development of Inventory Management Database Systems for Department of Educational Technology, Faculty of Education, Kasetsart University
ณหทัยวรรณ วิโสภา สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล และ ณัฐพล รำไพ / Nahataiwan Wisopa, Sutithep Siripipattanakul and Nattaphon Rampai

P.85-94 การสื่อสารเพื่อต่อรองอำนาจผ่านสื่อขบวนพาเหรดล้อการเมืองงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ในยุครัฐบาล คสช. / The Political Parody Parade of the Chula-Thammasat Football Traditional and a Negotiation of Power of the National Council for Peace and Order (NCPO) Administration
เกียรติศักดิ์ อ้นบุตร / Keattisak Onboot

P.95-108
การพัฒนาเกมพหุประสาทสัมผัสความจริงเสมือนเพื่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง / The Development of Multisensory Virtual Reality Game for Stroke Patients
ดลพร ศรีฟ้า และ อติเทพ แจ้ดนาลาว / Donlaporn Srifar and Atithep Chaetnalao

บทความวิชาการ

P.109-115 แวัฒนธรรมการบริโภคตราสินค้ากับการนิยามตัวตนและอัตลักษณ์ของผู้บริโภคผ่านการเลือกซื้อตราสินค้า / Brand Consumer Culture and the Self-Possessions of brands
ชิษยรัสย์ ศิริไปล์ และทิติพงษ์ สุทธิรัตน์ / Jhitsayarat Siripai and Titipong Sutirat

P.108-112 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ผลประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐาน TCI รอบ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐาน TCI 2562

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวชน มทร.พระนคร ได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่ม 2 (TCI Tier2) รับรองจนถึง 31 ธันวาคม 2567

นโยบายการจัดพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

นโยบายการจัดพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้ และวิทยาการทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลคอนเทนท์ เทคโลยีมัลติมีเดีย สื่อดิจิทัล การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วารสารเปิดรับบทความทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภายในและภายนอกประเทศ โดยรับบทความวิชาการ (Review Article) และบทความวิจัย (Research Article) แบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวารสารจะจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ออกเผยแพร่ในเดือนมกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม และใช้การ Peer-review แบบ Double Blinded ผู้สนใจสามารถส่งบทความต้นฉบับ ผ่านระบบส่งบทความออนไลน์เท่านั้น โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน ไม่อยู่ระหวางการส่งเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารอื่น และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น

ดาวน์โหลด รายละเอียดเกี่ยวกับวารสารเทคโนโยโลยีสื่อสารมวลชน
ดาวโหลดน์ Template