ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) : Issue 5 Volume 1 (January – June 2020)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
P.7-8 สารบัญ

บทความวิจัย

P.9-18 ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีด ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี (The Relationship between the Marketing Mix and the Customer Satisfaction of Laundry Service in Sao Thong Hin Subdistrict Municipality, Nonthaburi Province)
รวิวรรณ ฉิ่นไพศาล และ วิมลพรรณ อาภาเวท (Ravivon Chinpaisain and Wimonpan Arpavate)

P.19-26 แบบจำลองระบบการสอนดิจิทัลออนไลน์เลิร์นนิงบนสภาพแวดล้อมคลาวด์เอ็ดดูเคชั่นด้วยกระบวนการสากัจฉา ผ่านการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีสุจิปุลิ (Model of Digital Online Learning via Cloud Education Environment System Model by Sa Kas Cha Teaching Method through Su-Ji-Pu-Ri Learning)
สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ (Sorraya Priaoprasit)

P.27-36 แนวทางการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (Marketing Communication Guidelines for Promoting Community Tourism in Phatthalung Province)
เมทิกา พ่วงแสง รัชพล แย้มกลีบ และ หญิง มัทนัง (Maythika Puangsang, Ratchapon Yankeep and Ying Muttanang)

P.37-46 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าของเทศกาลดนตรีบิ๊กเมาน์เท่น มิวสิกเฟสติวัล (Big Mountain Music Festival’s Brand Communication Strategies)
ประกายกาวิล ศรีจินดา ภูวพงษ์ ภุมราพันธุ์ เจตรินทร์ ยะแสง สณัฌ์คพร จั่นนงเยาว์ และ นภาภักดิ์ จักษุบท (Prakaikavin Srijinda, Puwapong Pumarapun, Jattarin Yasang, Sanankaporn jannongyao, and Naphaphak Chaksubot)

P.47-54 การพัฒนาระบบถามตอบอัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (A Development of Answering System for Public Relations in Promoting Business Computer, Chandrakasem Rajabhat University)
โอปอ กลับสกุล อัมรินทร์ เพ็งสุข อรรถพล อุบลรัตน์ และ ณัฐดนัย ใจยงค์ (O-por Klubsakul Amarin Pengsuk Attapol Ubonrat and Natdanai Jaiyoung)

บทความวิชาการ

P.55-68 การสร้างอัตลักษณ์บุคคลในสื่ออินสตาแกรม (Creating a Personal Identity in an Instagram Media)
เกศินี  บัวดิศ (Kesinee  Buadit)

P.69-78 เทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่งกับการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ (Internet of Thing in Imagineering Education to Develop Creative Innovation)
วรรณวิศา วัฒนสินธุ์ กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย และ ปณิตา วรรณพิรุณ (Wanwisa Wattanasin, Kridsanapong Lertbumroongchai and Panita Wannapiroon)

P.79-86 บันได 3 ขั้น สำหรับสร้างการเข้าใจในแบรนด์ (3 Steps of Building Brand Perception)
ชาญ เดชอัศวนง และ อันธิกา สรนันต์ศรี (Chan Dejasvanong and Antica Soranunsri)

P.87-98 กระบวนการถ่ายภาพพาโนรามาช่วงรับแสงสูงเพื่อสร้างระบบนำชมโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (High Dynamic Range Panorama Image Processing to Create Virtual Reality Tour)
กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย (Kridsanapong Lertbumroongchai)

P.99-107 การแสวงหาข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัล (Information Seeking in Digital Society)
อัญชุลี วงษ์บุญงาม (Anchulee Wongboonngam)

P.108-112 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ดาวโหลดบทความทั้งฉบับ

ผลประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐาน TCI รอบ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐาน TCI 2562

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวชน มทร.พระนคร ได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่ม 2 (TCI Tier2) รับรองจนถึง 31 ธันวาคม 2567

นโยบายการจัดพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

นโยบายการจัดพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้ และวิทยาการทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลคอนเทนท์ เทคโลยีมัลติมีเดีย สื่อดิจิทัล การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วารสารเปิดรับบทความทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภายในและภายนอกประเทศ โดยรับบทความวิชาการ (Review Article) และบทความวิจัย (Research Article) แบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวารสารจะจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ออกเผยแพร่ในเดือนมกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม และใช้การ Peer-review แบบ Double Blinded ผู้สนใจสามารถส่งบทความต้นฉบับ ผ่านระบบส่งบทความออนไลน์เท่านั้น โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน ไม่อยู่ระหวางการส่งเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารอื่น และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น

ดาวน์โหลด รายละเอียดเกี่ยวกับวารสารเทคโนโยโลยีสื่อสารมวลชน
ดาวโหลดน์ Template