หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Bachelor of Technology Program in Mass Communication Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย): เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
ชื่อย่อ (ไทย): ทล.บ. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Technology (Mass Communication Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Tech. (Mass Communication Technology)

วิชาเอก

1. เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  (Advertising and Public Relations Technology)
2. เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง  (Radio and Television Broadcasting Technology)
3. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  (Multimedia Technology)
4. ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี  (Creative Media Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

134 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

– รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
– ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
– ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ
– การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. วิชาเอกเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
– นักโฆษณา
– นักประชาสัมพันธ์
– นักการตลาด
– นักสื่อสารการตลาด
– นักออกแบบกราฟิก
– ช่างภาพ
– ผู้ประกอบการสื่อสารมวลชนอิสระ

2. วิชาเอกเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
– นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
– ผู้สื่อข่าวและรายงานข่าว
– ผู้ควบคุมการผลิต
– ผู้สร้างสรรค์รายการ
– ช่างภาพเคลื่อนไหว
– ผู้ลำดับภาพ
– ผู้ประกอบการสื่อสารมวลชนอิสระ

3. วิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
– นักออกแบบกราฟิก
– ผู้กำกับศิลป์
– นักออกแบบเว็บไซต์
– นักออกแบบตัวละคร 2 มิติและ 3 มิติ
– นักผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติและ 3 มิติ
– เจ้าของกิจการด้านมัลติมีเดีย
– ผู้ประกอบการสื่อสารมวลชนอิสระ

4. วิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
– นักผลิตงานข้ามสื่อ
– นักเขียน นักวิจารณ์
– ผู้นำความคิดทางสื่อ (Media Influencer)
– บรรณาธิการข้ามสื่อ
– ผู้สื่อข่าว
– นักออกแบบสื่อ
– ผู้ประกอบการสื่อ

 246 total views,  1 views today