กิจการนักศึกษา

อาจารย์ณัฐภณ สุเมธอธิคม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6820
นางสาวรัชดาพร สุวรรณชาติ (เอ๋)
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6823
นางสาววรวัฒนา ศุกรสุคนธ์ (แป้ง)
หัวหน้างานสวัสดิการและสุขภาพอนามัย
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6821
นายจิระพงษ์ เริกเขียว (แป๊ะ)
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6822
นายธนพล ผลจันทร์
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6822

1,394 total views, 0 views today