กิจการนักศึกษา

อาจารย์ณัฐภณ สุเมธอธิคม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6820
นางสาวรัชดาพร สุวรรณชาติ (เอ๋)
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6823
นางสาววรวัฒนา ศุกรสุคนธ์ (แป้ง)
หัวหน้างานสวัสดิการและสุขภาพอนามัย
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6821

731 total views, 1 views today