วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP) ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (Issue 2 Volume 2 July – December 2017)

P.2-4 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.5 สารบัญ

บทความวิจัย

P.6-15 การพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ (Food Ordered Online System Developing)
ดร.ธนะวัชร จริยะภูมิ และ รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย (Dr.Tanawat Jariyapoom and Rungroj Subanjui)

P.16-29 การศึกษาคำแสดงอารมณ์ที่ปรากฏในนิตยสารภาพยนตร์บันเทิงฉบับละครเรื่องบางระจันและวิมานเมขลา (A Study of Emotional Words appeared on Film Entertainment Magazines, Version Soap Opera, named “Bang Ra Chan” and “Wi Marn Mek Khala”)
วิไลลักษณ์ ตางาม และ Mo Peirong (Wilailuk Tangam and Mo Peirong)

P.30-35 การเปิดรับสื่อสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของคนไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Social Media Exposure Affecting on Clean Food Consumption Behavior of Thai People in Bangkok Metropolitan Region)
วรพรรณ เรืองโชติช่วง และ ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม (Woraphan Reungchotchung and Asst.Prof.Dr.Arishai Akraudom)

P.36-43 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบบนเทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆ (Development of Test Bank System on Cloud Technology)
ดร.ธนะวัชร จริยะภูมิ และ รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย (Dr.Tanawat Jariyapoom and Rungroj Subanjui)

บทความวิชาการ

P.44-57 กลยุทธ์การบริหารจัดการแบรนด์ของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย (Brand Management Strategies of Mobile Networks in Thailand)
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ (Apinyapat Kusiyarungsit)

P.58-65 แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานเลขานุการที่ประชุมเพื่อการจัดการความรู้ (The Digital Technology Application Guideline for Knowledge Management of Meeting’s Secretary)
จักรกฤษณ์ พางาม (Chakrakrishna Bhangam)

P.66-73 การโฆษณาต่อต้านการสูบบุหรี่ที่มีเนื้อหาเชิงบวกและลบที่ส่งผลต่อการจดจำ (Positive and Negative Contents of Anti-Smoking Advertising Campaign, That Affecting to Audiences’ Recognition)
ชูชาติ ศิริปัญจนะ และ อิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์ (Choochart Siripunjana and Ittipat Yhothaphan)

P.74-86 เแนวทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี NFC (Leading the Pathway to the Smart University with NFC Technology)
ภูริตา สายะวารานนท์ และ รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข (Purita Sayavaranont and Assoc.Prof.Dr.Prachyanun Nilsook)

P.87-91 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ปกหลัง

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP) ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Issue 2 Volume 1 January – June 2017)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.5 สารบัญ

บทความวิจัย

P.6-13 การรับรู้ภาพลักษณ์และการยอมรับคุณค่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (The image and value of the Bangkokian toward the tourism in Thailand)
จุติมา ไกรอาบ ชุติมา โพธิสุวรรณ์ และ นันท์มนัส โพธิเสถียร (Chutima Kraiarb Chutima Phothisuwan and Nanmanas Potisatian)

P.14-23 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (Behavior of Information Technology Use of Students at Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University)
อิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์ และ ชูชาติ ศิริปัญจนะ (Ittipat Yhothaphan and Choochart Siripunjana)

P.24-33 ระบบจัดส่งอาหารด้วยการนำทางแบบชาญฉลาด (Food Delivery Systems with Intelligent Navigation)
ธนะวัชร จริยะภูมิ และ รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย (Tanawat Jariyapoom and Rungroj Subanjui)

P.34-43 ความคาดหวังและความพึงพอใจ ของผู้พิการทางสายตาที่มีต่อเฟซบุ๊คในฐานะสื่อสังคมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (The Expectation and Satisfaction through Social Network with Blindness in Bangkok)
บัญจรัตน์ สังข์น้อย และ ดร.สหภาพ พ่อค้าทอง (Babjarat sangnoi and Dr.Sahaparp Porkatong)

P.44-57 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม (A Confirmatory Factor Analysis of the Computer Self-Efficacy of Operational Staff in Business Industrial)
รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย (Rungroj Subanjui)

บทความวิชาการ

P.58-63 Blended Training Concept: Hands-on and Micro Training through Bring Your Own Device
Dr.Annop Piyasinchart

P.64-73 Why Generation Z’ Digital Literacy can be Improved through Digital Storytelling?
Purita Sayavaranont and Dr.Panita Wannapiroon

P.74-86 เครื่องมือ และอุปกรณ์ประกอบในทางเทคนิคสำหรับผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์ (Equipment and Tools for the Production Techniques of Video and Film)
สัตยา กัณฑเจตน์ (Sataya Guntajetn)

P.87-91 ใบนำส่งบทความ/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ปกหลัง

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 (Issue 1 Volume 1 January – June 2016)

P.2-6 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.7 สารบัญ

บทความวิจัย

P.8-19 การรับรู้การโฆษณาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟผงสำเร็จรูปทรีอินวันของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร (Advertised Awareness Relating Consumer Behavior on Buying 3 in 1 Instant Coffee in Bangkok)
ศรัณภร มาลายะ และ ดร.ไกรพุฒิ กีรกะจินดา (Sarunporn  Malaya and Dr.Kraiphut Keragachinda)

P.20-25 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยผ่านกูเกิลคลาสรูมของนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี (Satisfaction of Students to Teaching through the GoogIe Classroom in Thonburi Commercial College)
ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม และ พรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล (Chantip Leelitthum and Ponpen Eak-ieamvudtanakul)

P.26-33 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองในยุคเครือข่ายสังคมของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร (Factors Affecting Self-Development of Elderlies in Social Network in Bangkok)
ผศ.สุคี  ศิริวงศ์พากร (Asst.Prof.Sukee Siriwongpakorn)

P.34-43 การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการขายโดยพนักงานขายที่มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจ
ในการเลือกซื้อตราสินค้าสีเบเยอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Advertising, Sales Promotion, and Personal Selling Relation with Consumer Trust in Consuming Beger Paints Products of Residents in Bangkok Metropolitan)
สัตยา กัณฑเจตน์ และ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท (Sataya Guntajetn and Assoc.Prof.Wimonpan Arpavate)

P.44-55 การสังเคราะห์เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา (The Synthesize Quality Criteria of Education Digital Television Stations)
ผศ.ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี (Asst.Prof.Dr.Jakgreerat Sangvari)

บทความวิชาการ

P.55-65 การสื่อสารของกลุ่มผู้เล่นเกมออนไลน์ในยุคดิจิทัล (The Communication of online games player in digital era)
ผศ.อภิวรรณ ศิรินันทนา (Asst.Prof.Apiwan Sirinantana)

P.66-67 “กูเกิลแอปพลิเคชัน” นวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับอาชีวศึกษา (“Google App” Innovation for Education to Vocational Education)
ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ (Dr.Sorraya Priaoprasit)

P.78-86 ไทยแลนด์ 4.0 และการตลาด 3.0 กับความอยู่รอดของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (Thailand 4.0 and Marketing 3.0: Business Adaptation of Printing Media)
ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ (Theerawat Udomsincharoenkij) 

P.87-91 ใบนำส่งบทความ/แบบสมัครสมาชิก/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ปกหลัง

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 (Issue 1 Volume 1 July – December 2016)

P.2-4 นโยบายการพิมพ์/กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

P.5 สารบัญ

บทความวิจัย

P.6-13 การวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอข่าวประชาคมอาเซียนของหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด และโพสต์ทูเดย์ (Content Analysis of ASEAN News of Bangkok Biz, Khao Sod and Post Today)
ณาตยา ฉาบนาค (Nattaya Chabnak)

P.14-21 ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์แอปพลิเคชั่นไลน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (Gratification and the Utilization of the LINE Application by Monks Studying at Mahachulalongkornrajavidyalaya University and Mahamakut Buddhist University for the Purpose of Education and the Dissemination of Buddhism)
อุษณีย์ ศรีสวัสดิ์ (Ausanee Srisawat)

P.22-29 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน (The Factors Influencing Decision to Pursue Bachelor of Mass Communication (English Program))
อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ (Apinyapat Kusiyarungsit)

P.30-41 การตัดสินใจเลือกสอบใบรับรองมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรและนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Decision to Obtain IT Certificate of Personnel and Students Majoring in Computer between Rajamangala University of Technology and Chulalongkorn University)
วิสุตา วรรณห้วย และ ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข (Wisuta Wannahuay AND Dr.Chutima Beokhaimook)

P.42-49 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตดุสิต (Factors Influencing the Decision to Pursue Undergraduate Degree of Students in Dusit District)
ดวงฤทัย แก้วคำ และ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท (Doungruethai Kaewkam and Assoc.Prof.Wimonpan Arpavate)

P.50-61 อิทธิพลของปัจจัยการสื่อสารที่ใช้เสียงเป็นสื่อกลางระหว่างบุคคลกับนกปรอดหัวโขน (The Influence of Factor of Sound Communication to Intermediate between Person and the Red-Whiskered Bulbul)
พันตำรวจโท พิศาล พันธุ์วัฒนา (Pol.lt.col.Pitsarn Phanwattana)

บทความวิชาการ

P.62-71 สื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา (Prosocial Media for Education)
พราว อรุณรังสีเวช และ สิริพร มีนะนันทน์ (Proud Arunrangsiwed and Siriporn Meenanan)

P.72-78 ภาพรวม 3 ไตรมาสของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปี พ.ศ. 2559 (Overview of Three Quarters in Advertising Industry 2016)
อรรณพ ดวงมณี และ ผศ.ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี (Aunnop Duangmanee and Asst.Prof.Dr.Jakgreerat Sangvari)

P.79-83 ใบนำส่งบทความ/แบบสมัครสมาชิก/คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ปกหลัง

นโยบายการจัดพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

นโยบายการจัดพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการทาง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนท์มัลติมีเดีย และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วารสารเปิดรับบทความทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภายในและ ภายนอกประเท โดยรับบทความแบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) ซึ่งบท ความสามารถเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวารสารจะจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ออกเผยแพร่ในเดือน มกราคม และกรกฎาคม ผู้สนใจสามารถส่งบทความต้นฉบับได้โดยตรงที่บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามที่อยู่ข้างล่าง หรือทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อนและเป็น ข้อคิดเห็นของ ผู้ส่งบทความเท่านั้น

ดาวน์โหลด รายละเอียดเกี่ยวกับวารสารเทคโนโยโลยีสื่อสารมวลชน
ดาวโหลดน์ Template

ประกาศรับรองวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
ให้สามารถนับแต้มประกันคุณภาพการศึกษาที่ 0.40 ดาวน์โหลด .PDF