ฝ่ายวิชาการและวิจัย

บุคลากรฝ่ายงานหลักสูตรงานทะเบียนงานสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา)งานสหกิจศึกษา (สำหรับอาจารย์)งานการจัดการความรู้งานวิจัยงานอื่นๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6820

นางสุรีย์ เนียมสกุล
หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6834
นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6833
นางกชพรรณ กระตุฤกษ์
หัวหน้างานสหกิจศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6820
นายวินัย คำสุขา
หัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6860
นายนภดล ตุลาพิทักษ์ธรรม
งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6860
นางสาวมทนาลัย ก้อนทอง
งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6820
นายปิยะศักดิ์ รุจิโกไศย
หัวหน้างานทะเบียน
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6831
นางสาวชญานิษ งามเกาะ
หัวหน้างานหลักสูตร
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6820
นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร์
หัวหน้างานการจัดการความรู้, งานประกันคุณภาพการศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6823
นางสาวธนิตา ถวิลวิสาร
งานประกันคุณภาพการศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6823
นางพจมาน วงษ์วิบูลย์สิน
หัวหน้างานบริการวิชาการ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6832

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (หากต้องการไฟล์รูปแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการและวิจัย)

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ปีการศึกษา 2563 (หากต้องการไฟล์รูปแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการและวิจัย)

สำหรับนักศึกษา

สำหรับอาจารย์

การจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

  ปีงบประมาณ 2563
  ปีงบประมาณ 2564

องค์ความรู้

  ปีงบประมาณ 2563
  ปีงบประมาณ 2564

บทความผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด


  ขั้นตอนการทำงานวิจัย

  โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่

  แบบฟอร์มงานวิจัย

  กองทุนวิจัย

  ขั้นตอนการจดลิขสิทธิ์