ฝ่ายวิชาการและวิจัย

บุคลากรฝ่ายงานหลักสูตรงานทะเบียนงานสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา)งานสหกิจศึกษา (สำหรับอาจารย์)งานการจัดการความรู้งานวิจัยงานประกันคุณภาพการศึกษางานอื่นๆคู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย
ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6820
นางสุรีย์ เนียมสกุล
หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6834
นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6833
นางกชพรรณ กระตุฤกษ์
หัวหน้างานสหกิจศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6822
นายวินัย คำสุขา
หัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6972
นายนภดล ตุลาพิทักษ์ธรรม
งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6860
นายปิยะศักดิ์ รุจิโกไศย
หัวหน้างานทะเบียน
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6824
นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร์
หัวหน้างานการจัดการความรู้, งานประกันคุณภาพการศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6823
นางสาวธนิตา ถวิลวิสาร
งานประกันคุณภาพการศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6823
นางพจมาน วงษ์วิบูลย์สิน
หัวหน้างานบริการวิชาการ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6831
นางสาวเบญจมาศ รงสมบัติ
งานหลักสูตร

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (หากต้องการไฟล์รูปแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการและวิจัย)

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 ปีการศึกษา 2563 (หากต้องการไฟล์รูปแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการและวิจัย)

สำหรับนักศึกษา

สำหรับอาจารย์

สำหรับนักศึกษา

รายชื่อสถานประกอบการ

การจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

องค์ความรู้

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

บทความผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

แบบฟอร์มงานจัดการความรู้

ขั้นตอนการทำงานวิจัย

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่

แบบฟอร์มงานวิจัย

กองทุนวิจัย

ขั้นตอนการจดลิขสิทธิ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

     – แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

 – แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

 – แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563

 – จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษาและเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

 

 6,121 total views,  2 views today