ฝ่ายวิชาการและวิจัย

บุคลากรฝ่ายงานหลักสูตรงานทะเบียนงานสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา)งานสหกิจศึกษา (สำหรับอาจารย์)งานการจัดการความรู้งานวิจัยงานประกันคุณภาพการศึกษางานอื่นๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6820
นางสุรีย์ เนียมสกุล
หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6834
นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6833
นางกชพรรณ กระตุฤกษ์
หัวหน้างานสหกิจศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6822
นายวินัย คำสุขา
หัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6972
นายนภดล ตุลาพิทักษ์ธรรม
งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6860
นายปิยะศักดิ์ รุจิโกไศย
หัวหน้างานทะเบียน
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6824
นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร์
หัวหน้างานการจัดการความรู้, งานประกันคุณภาพการศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6823
นางสาวธนิตา ถวิลวิสาร
งานประกันคุณภาพการศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6823
นางพจมาน วงษ์วิบูลย์สิน
หัวหน้างานบริการวิชาการ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6831
นางสาวหฤทัย เผือกพงศ์พัฒน์
งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 8220
นางสาวเบญจมาศ รงสมบัติ
งานหลักสูตร

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (หากต้องการไฟล์รูปแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการและวิจัย)

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 ปีการศึกษา 2563 (หากต้องการไฟล์รูปแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการและวิจัย)

สำหรับนักศึกษา

สำหรับอาจารย์

สำหรับนักศึกษา

รายชื่อสถานประกอบการ

การจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

องค์ความรู้

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

บทความผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

แบบฟอร์มงานจัดการความรู้

ขั้นตอนการทำงานวิจัย

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่

แบบฟอร์มงานวิจัย

กองทุนวิจัย

ขั้นตอนการจดลิขสิทธิ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

     – แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

 – แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

 – แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563

 – จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษาและเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

 

 4,155 total views,  3 views today