กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
1. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
3. รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท                  รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มทร.พระนคร
4. อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์        คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

บรรณาธิการ
ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองบรรณาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ     ประธานกรรมการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร /
…………………………………………………..ประธานกรรมการบริหารบริษัท แอดด้า (ประเทศไทย) จำกัด
2. รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์                  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ การสื่อสารและการพัฒนา /
…………………………………………………..สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ                    ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
…………………………………………………..(องค์การมหาชน) (สมศ.)
4. รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข                  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. ผศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล                      คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ผศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว                คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
7. ดร.พีรยุทธ์ โอรพันธ์                          คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ดร.อรรนพ ปิยะสินธิชาติ                    บริษัท ดิจิทัลมีเดีย แมนเนจเมนท์ จำกัด
9. ดร.รัฐพล ศรุติรัตนวรกุล                     บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
1. ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน                       สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
2. ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส                      สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3. ดร.ฉันทนา ปาปัดถา                         สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
4. ดร.ชิษยรัสย์ ศิริไปล์                         สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

กองบรรณาธิการจัดทำรูปเล่มวารสาร
ดร.ฉันทนา ปาปัดถา                             ออกแบบรูปเล่ม และตรวจสอบความสมบูรณ์
Mr.Kelvin Ragudo                            พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ
อาจารย์เกษม เขษมพุฒเรืองศรี            พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ
ดร.ชิษยรัสย์ ศิริไปล์                             พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ
นายจักรกฤษิ์ พางาม                            พิสูจน์อักษรภาษาไทย
นายสุภิวัฒน์ จันธิมา                             พิสูจน์อักษรภาษาไทย
นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร์                         ประสานงาน และพิสูจน์อักษรภาษาไทย
นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย                      ประสานงาน และงานเอกสาร
นายสุรสิทธิ์ เลขมาศ                            ออกแบบปก