กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
1. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
3. รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท                  รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มทร.พระนคร
4. อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์         คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

บรรณาธิการ
ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองบรรณาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ     ประธานกรรมการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร /
…………………………………………………..ประธานกรรมการบริหารบริษัท แอดด้า (ประเทศไทย) จำกัด
2. รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์                  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ การสื่อสารและการพัฒนา /
…………………………………………………..สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ                    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข                  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. ผศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล                      คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ผศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว                คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
7. ดร.พีรยุทธ์ โอรพันธ์                          คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ดร.อรรนพ ปิยะสินธิชาติ                    บริษัท ดิจิทัลมีเดีย แมนเนจเมนท์ จำกัด
9. ดร.รัฐพล ศรุติรัตนวรกุล                     บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
1. ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน                       สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
2. ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส                      สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3. ดร.ฉันทนา ปาปัดถา                         สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
4. ดร.กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์                         สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

กองบรรณาธิการจัดทำรูปเล่มวารสาร
ดร.ฉันทนา ปาปัดถา                             ออกแบบรูปเล่ม และตรวจสอบความสมบูรณ์
Mr.Kelvin Ragudo                            พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ
อาจารย์เกษม เขษมพุฒเรืองศรี            พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ
นายจักรกฤษิ์ พางาม                            พิสูจน์อักษรภาษาไทย
นายสุภิวัฒน์ จันธิมา                             พิสูจน์อักษรภาษาไทย
นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร์                         ประสานงาน และพิสูจน์อักษรภาษาไทย
นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย                      ประสานงาน และงานเอกสาร
นายสุรสิทธิ์ เลขมาศ                            ออกแบบปก