ดาวโหลดน์ Template

Template และใบนำส่งบทความ สำหรับนำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

 • ใบนำส่งบทความ ดาวน์โหลด Word
 • บทความวิชาการ ดาวน์โหลด Word หรือ PDF
 • บทความวิจัย ดาวน์โหลด Word หรือ PDF
 • การส่งต้นฉบับ
 • ส่งต้นฉบับบทความฉบับเต็มรูปแบบ (Full Paper) พร้อมใบนำส่งบทความผ่านระบบส่งบทความออนไลน์ คลิก
 • ที่อยู่สำหรับการติดต่อประสานงาน
  กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 • สอนถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงาน
  คุณภัคปวีร์ กลิ่นมาลัย (พร) และคุณนภาพร ภู่เพ็ชร (จอย)
  โทร. 02-2829009-15 ต่อ 6833, 6817
  e-Mail: jmct@rmutp.ac.th