ดาวโหลดน์ Template

Template และใบนำส่งบทความ สำหรับนำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

 • ใบนำส่งบทความ ดาวน์โหลด Word
 • บทความวิชาการ ดาวน์โหลด Word หรือ PDF
 • บทความวิจัย ดาวน์โหลด Word หรือ PDF
 • การส่งต้นฉบับ
  ส่งต้นฉบับบทความฉบับเต็มรูปแบบ (Full Paper) พร้อมใบนำส่งบทความ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): jmct@rmutp.ac.th
  หรือ  ส่งต้นฉบับที่ระบุชื่อผู้เขียน จำนวน 1 ชุด และส่งต้นฉบับที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียน จำนวน 3 ชุด ซีดี 1 แผ่น พร้อมทั้งแบบฟอร์มนำส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่งมาที่
  กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300สอนถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงาน
  คุณภัคปวีร์ กลิ่นมาลัย (พร) และคุณนภาพร ภู่เพ็ชร (จอย)
  โทร. 02-2829009-15 ต่อ 6833, 6817
  e-Mail: jmct@rmutp.ac.th