ติดต่อเรา

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สอนถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงาน
คุณภัคปวีร์ กลิ่นมาลัย (พร) และคุณนภาพร ภู่เพ็ชร (จอย)
โทร. 02-2829009-15, 02-665-3777 ต่อ 6833, 6817 E-Mail: jmct@rmutp.ac.th