ทำเนียบผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถการ สัตยพาณิชย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6800

อาจารย์ดุริยางค์ คมขำ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Tel. : 0 2665 3777
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิขาการและวิจัย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6820
อาจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6864
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6830
อาจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ
ผู้ช่วยคณบดี
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6854
นางสาวกนกวรรณ แสงพรชัยเจริญ
ผู้ช่วยคณบดี
เบอร์โทรภายใน : 02-6653777 ต่อ 6802