ฝ่ายกิจการนักศึกษา

บุคลากรฝ่ายงานพัฒนาวินัยนักศึกษางานสวัสดิการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6788,6809

อาจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ
ผู้ช่วยคณบดี
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6788,6809
นางรัชดาพร กิตติรัตนาโชติ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6809

นางสาววรวัฒนา ศุกรสุคนธ์
หัวหน้างานสวัสดิการและบริการนักศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6809
นายจิระพงษ์ เริกเขียว
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6788
นายธนพล ผลจันทร์
หัวหน้างานกีฬา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6788

 365 total views,  1 views today