ฝ่ายกิจการนักศึกษา

บุคลากรฝ่ายงานพัฒนาวินัยนักศึกษางานสวัสดิการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6788,6809

อาจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารกิจการสภามหาวิทยาลัยและองค์การ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 8217
นางรัชดาพร กิตติรัตนาโชติ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 8218

นางสาววรวัฒนา ศุกรสุคนธ์
หัวหน้างานสวัสดิการและบริการนักศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 8219
นายจิระพงษ์ เริกเขียว
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6788
นายธนพล ผลจันทร์
หัวหน้างานกีฬา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 8215

 1,820 total views,  1 views today