ฝ่ายกิจการนักศึกษา

บุคลากรฝ่ายงานพัฒนาวินัยนักศึกษางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษางานกีฬางานทรานสคริปต์กิจกรรมงานพัฒนาวินัยงานวิชาทหารงานสโมสรและชมรมนักศึกษางานสวัสดิการและบริการนักศึกษางานอื่นๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญ เดชอัศวนง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางรัชดาพร กิตติรัตนาโชติ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา / หัวหน้างานสโมสรนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา / หัวหน้างานทุนการศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 8218

นางสาววรวัฒนา ศุกรสุคนธ์
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ / หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 8219
นายธนพล ผลจันทร์
หัวหน้างานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม / หัวหน้างานกีฬา / หัวหน้างานทรานสคริปต์กิจกรรม / หัวหน้างานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 8215

นายธีรภัทร์ เอี่ยมใส
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม / หัวหน้างานวิชาทหาร

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 8215

 5,032 total views,  3 views today