ฝ่ายกิจการนักศึกษา

บุคลากรฝ่ายงานพัฒนาวินัยนักศึกษางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษางานกีฬางานทรานสคริปต์กิจกรรมงานพัฒนาวินัยงานวิชาทหารงานสโมสรและชมรมนักศึกษางานสวัสดิการและบริการนักศึกษางานอื่นๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุติพร ปริญโญกุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางรัชดาพร กิตติรัตนาโชติ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 8218

นางสาววรวัฒนา ศุกรสุคนธ์
หัวหน้างานสวัสดิการและบริการนักศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 8219
นายธนพล ผลจันทร์
หัวหน้างานกีฬา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 8215
นายธีรภัทร์ เอี่ยมใส

 4,566 total views,  5 views today