ฝ่ายกิจการนักศึกษา

บุคลากรฝ่ายงานพัฒนาวินัยนักศึกษางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษางานกีฬางานทรานสคริปต์กิจกรรมงานพัฒนาวินัยงานวิชาทหารงานสโมสรและชมรมนักศึกษางานสวัสดิการและบริการนักศึกษางานอื่นๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6788,6809

นางรัชดาพร กิตติรัตนาโชติ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 8218

นางสาววรวัฒนา ศุกรสุคนธ์
หัวหน้างานสวัสดิการและบริการนักศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 8219
นายธนพล ผลจันทร์
หัวหน้างานกีฬา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 8215

 2,893 total views,  1 views today