วิชาเอกมีเดียโปรดักชั่นเทคโนโลยี

รายละเอียดหลักสูตรคณาจารย์ผลงานนักศึกษา

ชื่อเต็ม (ไทย): เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ชื่อย่อ (ไทย): ทล.บ. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Technology (Mass Communication Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Tech. (Mass Communication Technology)

กลุ่มวิชา

 • กลุ่มความรู้ด้านการสร้างสรรค์และการผลิตสื่อ
 • กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสื่อ

รูปแบบหลักสูตร

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา

 • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อโดยการเทียบโอนหน่วยกิต
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อโดยการเทียบโอนหน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
 • ผู้สื่อข่าวและรายงานข่าว
 • ผู้ควบคุมการผลิต
 • ผู้สร้างสรรค์รายการ
 • ช่างภาพเคลื่อนไหว
 • ผู้ลำดับภาพ
 • ผู้ประกอบการสื่อสารมวลชนอิสระ

ดาวน์โหลด ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

 • ทล.บ. วิชาเอกเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (Radio and Television Broadcasting Technology)
 • สร้างนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และผลิตรายการผ่านสื่อแพร่ภาพและกระจายเสียง รวมทั้งนำเอาเทคนิควิธีการที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงตลอดจนปลูกฝังจริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์กฤษฎิ์ พละเลิศ
หัวหน้าวิชามีเดียโพรดักชั่นเทคโนโลยี

อาจารย์กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชามีเดียโพรดักชั่นเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ธัญญสิริ
อาจารย์ประจำสาขาวิชามีเดียโพรดักชั่นเทคโนโลยี
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6841
อาจารย์ทิติพงษ์ สุทธิรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชามีเดียโพรดักชั่นเทคโนโลยี
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6841
อาจารย์เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ
อาจารย์ประจำสาขาวิชามีเดียโพรดักชั่นเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ
อาจารย์ประจำสาขาวิชามีเดียโพรดักชั่นเทคโนโลยี
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 8217

ช่วงดำเนินการ

 8,387 total views,  7 views today