วิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

รายละเอียดหลักสูตรคณาจารย์ผลงานนักศึกษา

ชื่อเต็ม (ไทย): เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ชื่อย่อ (ไทย): ทล.บ. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Technology (Mass Communication Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Tech. (Mass Communication Technology)

กลุ่มวิชา

 • กลุ่มวิชาความรู้พื้นฐานครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
 • กลุ่มวิชาความรู้การผลิตครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

รูปแบบหลักสูตร

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา

 • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อโดยการเทียบโอนหน่วยกิต
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อโดยการเทียบโอนหน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักผลิตงานข้ามสื่อ
 • นักเขียน นักวิจารณ์
 • ผู้นำความคิดทางสื่อ (Media Influencer)
 • บรรณาธิการข้ามสื่อ
 • ผู้สื่อข่าว
 • นักออกแบบสื่อ
 • ผู้ประกอบการสื่อ

ดาวน์โหลด ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

 • ทล.บ. วิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี (Creative Media Technology)
 • สร้างนักสื่อสารในยุคดิจิทัลที่ได้ทั้งนักสร้างเนื้อหาและผู้ประกอบการสื่ออิสระ มีความสามารถแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร เชี่ยวชาญในสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดการหลอมรวมสื่อ (Media Convegence)

ดร.ภารวี ศรีกาญจน์
หัวหน้าสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6800
อาจารย์เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6793-4
อาจารย์ดุริยางค์ คมขำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6810
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา สายพรหม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
อาจารย์เกษม เขษมพุฒเรืองศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

ช่วงดำเนินการ

 8,052 total views,  7 views today