วิชาเอกเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

รายละเอียดหลักสูตรคณาจารย์ผลงานนักศึกษา

ชื่อเต็ม (ไทย): เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ชื่อย่อ (ไทย): ทล.บ. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Technology (Mass Communication Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Tech. (Mass Communication Technology)

กลุ่มวิชา

 • กลุ่มความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด
 • กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

รูปแบบหลักสูตร                                                                                          

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา

 • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อโดยการเทียบโอนหน่วยกิต
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อโดยการเทียบโอนหน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักโฆษณา
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักการตลาด
 • นักสื่อสารการตลาด
 • นักออกแบบกราฟิก
 • ช่างภาพ
 • ผู้ประกอบการสื่อสารมวลชนอิสระ

ดาวน์โหลด  ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

 • ทล.บ. วิชาเอกเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Advertising and Public Relations Technology)
 • สร้างนักโฆษณาและประชาสัมพันธ์มืออาชีพที่รอบรู้การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติที่สอดรับกับโลกในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีการใช้เทคโนโลยีในด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6793-4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญ เดชอัศวนง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6850
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชุลี วงษ์บุญงาม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6850
อาจารย์ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6851

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุติพร ปริญโญกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษยรัสย์ ศิริไปล์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6851

ช่วงดำเนินการ

 8,345 total views,  6 views today