ฝ่ายวางแผน

บุคลากรฝ่ายงานบริหารความเสื่ยงงานประเมินผลและติดตามงานแผนและยุทธศาสตร์สรุปการดำเนินงานโครงการ

อาจารย์ทิติพงษ์ สุทธิรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6815

นางธนิยา กิตติรณกรกุล
หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6515
นางสาวนฤมล ธราพร
หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6514


แผนยุทธศาสตร์

  • 1.แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • 2.แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

แผนงานงบประมาณ

  • การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2563
  • การจัดสรรงบประมาณรายได้ ปี 2563
  • แผนปฏิบัติราชการ ปี 2563

แบบฟอร์มนำเสนอของบประมาณ

คู่มือจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ


ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2566

ประจำปีงบประมาณ 2567

 4,405 total views,  1 views today