วิสัยทัศน์ นโยบายในการขับเคลื่อนคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

วิสัยทัศน์

 

“ผลิตผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมาตรฐานสากล”

 

 

นโยบายขับเคลื่อนคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน