วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :

“ผลิตนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ”

ปรัชญา :

“ผลิตบัณฑิตสื่อสารมวลชน เพื่อพัฒนาสังคม”

ปณิธาน :

“มุ่งมั่นเป็นผู้นำการจัดการการศึกษาด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้วยเทคโนโลยีเชิงบูรณาการพัฒนานักปฏิบัติการสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรม”

 

นโยบายการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน :

  • ด้านการจัดการศึกษา : เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนเชิงบูรณาการที่มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF : HED) และให้สอดรับกับการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนที่เป็นสากล เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยกำหนดเป้าหมายในการผลิตนักสื่อสารมวลชนที่มีความรู้ มีทักษะ ในอาชีพอย่างมืออาชีพ รวมทั้งต้องสามารถใช้เทคโนโลยีได้ และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

 

  • ด้านการวิจัย : ผลิตงานวิจัยประยุกต์โดยเป็นการวิจัยในวิชาชีพสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ผลักดันให้อาจารย์ในคณะฯ ทำวิจัยโดยเน้นการหาทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก รวมทั้งต้องนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในการเรียนการสอน และเพื่อสังคม

 

  • ด้านบริการวิชาการแก่สังคม : ส่งเสริมให้มีงานบริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งโครงการที่หารายได้ในลักษณะที่จัดทำโครงการให้แก่หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และเสริมทักษะแก่ประชาชนที่สนใจในวิชาชีพสื่อสารมวลชน

 

  • ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : เน้นการด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและนำไปสู่การปฏิบัติ ทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไป อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 

  • ด้านบริหารจัดการพัฒนาองค์กร : ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการบริหารงานในทุกๆ ด้านให้เป็นแนวทางการบริหารงานในเชิงรุกภายใต้ระบบธรรมาภิบาล เน้นการบริหารงานแบบรวมศูนย์ และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One – Stop Service) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อได้รับความสะดวกสบาย

 

พันธกิจ : 

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต ทางด้านสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ผลิตงานวิจัยทางด้านสื่อสารมวลชน เพื่อพัฒนาความรู้ และเป็นประโยชน์ทางวิชาการและวิชาชีพ ให้บริการวิชาการด้านการศึกษาสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และบุคลากรในด้านวิชาการ เพื่อการเป็นคณะด้านสื่อสารมวลชนที่ได้รับการยอมรับในสังคม