วิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

รายละเอียดหลักสูตรคณาจารย์ผลงานนักศึกษา

ชื่อเต็ม (ไทย):  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ชื่อย่อ (ไทย):  ทล.บ. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Technology (Mass Communication Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Tech. (Mass Communication Technology)

กลุ่มวิชา

 • กลุ่มความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย
 • กลุ่มความรู้ด้านการผลิตงานมัลติมีเดีย

รูปแบบหลักสูตร

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา

 • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อโดยการเทียบโอนหน่วยกิต
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อโดยการเทียบโอนหน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักออกแบบกราฟิก
 • ผู้กำกับศิลป์
 • นักออกแบบเว็บไซต์
 • นักออกแบบตัวละคร 2 มิติและ 3 มิติ
 • นักผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติและ 3 มิติ
 • เจ้าของกิจการด้านมัลติมีเดีย
 • ผู้ประกอบการสื่อสารมวลชนอิสระ

ดาวน์โหลด  ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

 • ทล.บ. วิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology)
 • สร้างนักปฏิบัติการมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นมืออาชีพ ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้สอดรับกับสื่อในยุคดิจิทัลโดยเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและออกแบบเทคนิคพิเศษทางสื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์ในยุคดิจิทัล

อาจารย์สุพินดา สุวรรณศรี
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

อาจารย์ณัฐภณ สุเมธอธิคม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6864
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6809
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6830
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพร ศรีฟ้า
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6864

ช่วงดำเนินการ

 9,555 total views,  2 views today