ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6800

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ ดร.ดารณี ธัญญสิริ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ทิติพงษ์ สุทธิรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุติพร ปริญโญกุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ชาญ เดชอัศวนง
ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ
ผู้ช่วยคณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.รวีพร จรูญพันธ์เกษม
ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ ดร.ชิษยรัสย์ ศิริไปล์
ผู้ช่วยคณบดี