ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6800

อาจารย์ดุริยางค์ คมขำ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6810
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6830
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6820
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6788,6809
อาจารย์กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
ผู้ช่วยคณบดี
Tel : 0 2665 3777 ต่อ 6841
อาจารย์ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ
ผู้ช่วยคณบดี

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6851

นางสาวกนกวรรณ แสงพรชัยเจริญ
ผู้ช่วยคณบดี
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6819