ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถการ สัตยพาณิชย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6800

อาจารย์ดุริยางค์ คมขำ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6810
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6820
อาจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6788,6809
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6830
อาจารย์กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
ผู้ช่วยคณบดี
Tel : 0 2665 3777 ต่อ 6841
นางสาวกนกวรรณ แสงพรชัยเจริญ
ผู้ช่วยคณบดี
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6819