ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6800

ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ธัญญสิริ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ทิติพงษ์ สุทธิรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญ เดชอัศวนง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ
ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ ดร.ชิษยรัสย์ ศิริไปล์
ผู้ช่วยคณบดี
นางสาวกนกวรรณ แสงพรชัยเจริญ
ผู้ช่วยคณบดี
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6819