ฝ่ายบริหาร

อาจารย์ดุริยางค์ คมขำ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6810

นางประทีป เมืองเผือก (จิ๋ม)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6812
นางสาวกนกวรรณ แสงพรชัยเจริญ (นู)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6802
นางสาวขนิษฐา บวรสุวรรณ (แหม่ม)
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6803
นายวีระวัฒน์ อ้นฟัก (เอ)
หัวหน้างานเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ , งานพัสดุ
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6816
นางสาวจิราพร เล็กประทุม (ปู)
งานการเงิน
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6813
นางสาววิไลพัน สว่าง (อ๊อฟ)
หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ,งานพัสดุ
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6812
นายประยงค์ ไชยสินธุ์ (ยงค์)
งานอาคารสถานที่
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6852