ฝ่ายบริหาร

อาจารย์ดุริยางค์ คมขำ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นางประทีป เมืองเผือก
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางสาวกนกวรรณ แสงพรชัยเจริญ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
นางสาวจิราพร เล็กประทุม
งานการเงิน
นางสาวขนิษฐา บวรสุวรรณ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
นายวีระวัฒน์ อ้นฟัก
หัวหน้างานเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ , งานพัสดุ
นางสาววิไลพัน สว่าง
หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ,งานพัสดุ
นายประยงค์ ไชยสินธุ์
งานอาคารและสถานที่
นายกฤตภ์ เลขมาศ
หัวหน้างานสื่อสารองค์การ
นายชลณัฐ เสาทอง
งานสื่อสารองค์การ
นายประพันธ์ เวชสันดรพงษ์
งานสารบรรณ
นางสาวพิชญาภัค คุณพาที
งานสารบรรณ