ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางสุรีย์ เนียมสกุล
หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
นางกชพรรณ กระตุฤกษ์
หัวหน้างานสหกิจ
นายวินัย คำสุขา
หัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
นายนภดล ตุลาพิทักษ์ธรรม
งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
นางสาวมทนาลัย ก้อนทอง
งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
นายปิยะศักดิ์ รุจิโกไศย
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวชญานิษ งามเกาะ
หัวหน้างานหลักสูตร
นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร์
หัวหน้างานการจัดการความรู้, งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวธนิตา ถวิลวิสาร
งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางพจมาน วงษ์วิบูลย์สิน
หัวหน้างานบริการวิชาการ