ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6830

นางสุรีย์ เนียมสกุล (รีย์)
หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6834
นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย (พร)
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6833
นางกชพรรณ กระตุฤกษ์ (ปุ๊ก)
หัวหน้างานสหกิจ
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6802
นายวินัย คำสุขา (ทุ้ย)
หัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6860
นายปิยะศักดิ์ รุจิโกไศย (เบิร์ด)
หัวหน้างานทะเบียน
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6831
นายนภดล ตุลาพิทักษ์ธรรม (เอ็ม)
งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6860
นางสาวชญานิษ งามเกาะ (อีม)
หัวหน้างานหลักสูตร
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6832