ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6830

นางสุรีย์ เนียมสกุล (รีย์)
หัวหน้างานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6834
นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย (พร)
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6833
นางกชพรรณ กระตุฤกษ์ (ปุ๊ก)
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6802
นายวินัย คำสุขา (ทุ้ย)
หัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6860
นายปิยะศักดิ์ รุจิโกไศย (เบิร์ด)
งานทะเบียน
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6831
นายนภดล ตุลาพิทักษ์ธรรม (เอ็ม)
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6860
นางสาวชญานิษ งามเกาะ (อีม)
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6832