ติดต่อเรา

  • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  • โทร 0- 2665 – 3777  ต่อ 6870 – 1  โทรสาร  0 – 2665 – 3827
  • E-mail : pr.mctchannel@rmutp.ac.th

0000

 

 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

3,125 total views, 1 views today