NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจัดพิธีไหว้ครู (ออนไลน์) ปี2564

Posted

📢 ภาพบรรยากาศอบรมให้ความรู้การสร้างสรรค์เนื้อหาผ่าน TikTok 📢

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจัดพิธีไหว้ครู (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ภายในคณะฯ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย จึงได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมไหว้ครูในรูปแบบออนไลน์ และเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู กิจกรรมช่วงเช้าเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยอาจารย์สหวัฒน์ ธรรัตนศรันย์ จากนั้นเป็นพิธีการไหว้ครู โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม D-Hall คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ศูนย์เทเวศร์)
สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. ถึงวันที่ 7 ธ.ค. 2564