งานเทคโนโลยีดีจิทัลเพื่อการศึกษา (Media Center)

บุคลากรภาระงานตรวจจำนวนเครื่องมือ/อุปกรณ์ยืม-คืน เครื่องมือ/อุปกรณ์แจ้งปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ในห้องเรียน

นายวินัย คำสุขา
หัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6972


นายนภดล ตุลาพิทักษ์ธรรม
เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6860

ปฏิบัติหน้าที่ในงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีภาระหน้าที่ดังนี้

 1. ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
 2. จัดระบบและแนวปฏิบัติในการให้บริการด้านการเรียนการสอนตลอดจนระบบฐานข้อมูลสำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
 3. พัฒนาและสร้างสรรค์เนื้อหา ตลอดจนสื่อแบบบูรณาการด้วยระบบดิจิทัล
 4. พัฒนาและดูแลระบบเปิดที่รองรับผู้เรียนจำนวนมาก (Massive Open Online Course : MOOC) สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมและรายวิชาที่มีในหน่วยงาน
 5. จัดหาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน คลังข้อมูล และข้อมูลด้านดิจิทัลของหน่วยงาน
 6. จัดทำแผนและยุทธศาสตร์ ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาด้านดิจิทัลของหน่วยงาน
 7. ให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ
 8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกำกับ ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงาน

 1. แจ้งให้นักศึกษาทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยืม-คืน อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการต่างๆ
 2. ตรวจสอบเอกสารจากศึกษาทุกครั้งที่มีการยืม-คืนอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการต่างๆ
 3. ตรวจสอบเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 4. ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการต่างๆ หลังจากที่นักศึกษาใช้เสร็จ
 5. ดูแลห้องปฏิบัติการต่างๆ และทำการซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกิดการชำรุดเสียหาย

การพัฒนางานในหน้าที่

 1. จัดระเบียบเวลาในการยืม-คืนอุปกรณ์ให้กับนักศึกษาและทำแบบฟอร์มการยืม-คืนอุปกรณ์ให้นักศึกษา แยกเป็นประเภทเพื่อสะดวกแกการดำเนินงานและยืม-คืนอุปกรณ์ถูกต้องตามเวลาที่กำหนด
 2. สอนวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกวิธีให้กับนักศึกษาก่อนนำไปใช้ อุปกรณ์จะได้ไม่ชำรุดเสียหาย
 3. จัดทำแบบฟอร์มการยืมใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อสะดวกแกการทำงานของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทำการจองขอใช้ห้องปฏิบัติการได้ล่วงหน้า ไม่ทับซ้อนเวลากัน
 4. มีการสาธิตอบรมภายในให้แก่บุคลากรและอาจารย์ในหน่วยงาน เกี่ยวกับการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ตามห้องเรียน และวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อสะดวกในการใช้งาน

    1,341 total views,  1 views today