ฝ่ายวางแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6830

นางธนิยา กิตติรณกรกุล
หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6515
นางสาวนฤมล ธราพร
หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6514