ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6820

นางสุรีย์ เนียมสกุล
หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6834
นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6833
นางกชพรรณ กระตุฤกษ์
หัวหน้างานสหกิจศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6820
นายวินัย คำสุขา
หัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6860
นายนภดล ตุลาพิทักษ์ธรรม
งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6860
นางสาวมทนาลัย ก้อนทอง
งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6820
นายปิยะศักดิ์ รุจิโกไศย
หัวหน้างานทะเบียน
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6831
นางสาวชญานิษ งามเกาะ
หัวหน้างานหลักสูตร
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6820
นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร์
หัวหน้างานการจัดการความรู้, งานประกันคุณภาพการศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6822
นางสาวธนิตา ถวิลวิสาร
งานประกันคุณภาพการศึกษา
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6822
นางพจมาน วงษ์วิบูลย์สิน
หัวหน้างานบริการวิชาการ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6832

Facebook : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน