วิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

อาจารย์เกษม เขษมพุฒเรืองศรี
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6793-4

อาจารย์ดุริยางค์ คมขำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6810
รองศาสตราจารย์ วิมลพรรณ อาภาเวท
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6793-4
อาจารย์เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6793-4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลธิดา สายพรหม
(ลาศึกษาต่อ) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์
อาจารย์ภารวี ศรีกาญจน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6793-4