สื่อการเรียนรู้ “การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน”

หัวข้อ “กระบวนการ และวิธีการสื่อสารการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน”

หัวข้อ “การออกแบบตราสินค้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน”

หัวข้อ “การสร้างเพจเพื่อการสื่อสาร และการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านช่องทาง Facebook Page”

หัวข้อ “การขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบออนไลน์”

หัวข้อ “การเขียน และเล่าเรื่องราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน”

หัวข้อ “การถ่ายภาพนิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน”

หัวข้อ “การถ่าย และตัดต่อวิดีโอแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน”