คณาจารย์วิชาเอกเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
โทร : 02-665-3777 ต่อ 6850

รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
โทร : 02-665-3777 ต่อ 6793-4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชุลี วงษ์บุญงาม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
โทร : 02-665-3777 ต่อ 6850

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุติพร ปริญโญกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
โทร : 02-665-3777 ต่อ 6850

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญ เดชอัศวนง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
โทร : 02-665-3777 ต่อ 6850

อาจารย์ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
โทร : 02-665-3777 ต่อ 6850

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษยรัสย์ ศิริไปล์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
โทร : 02-665-3777 ต่อ 6850