สื่อแนะแนวการศึกษา

แนะนำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

แนะนำวิชาเอกเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

แนะนำวิชาเอกเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

แนะนำวิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

แนะนำวิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

รวบรวมวิดีโอที่ใช้ในการแนะแนวการศึกษา