ติดต่อเรา

  • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  • โทร 0- 2665 - 3777  ต่อ 6870 - 1  โทรสาร  0 - 2665 - 3827
  • E-mail : pr.mctchannel@rmutp.ac.th

0000

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น