โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดังนี้

• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
6. กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต

• หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มพื้นฐานทางเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน 61 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

• หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 176 total views,  2 views today