📢📢เนื่องจาก ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดทำการเป็นการชั่วคราวจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่2) มหาวิทยาลัยฯ ปิดทำการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยในการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนขอให้บุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจึงขอแจ้งช่องทางการติดต่อในช่วงที่ปิดทำการ ดังนี้
📢📢📢 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ปวช./ปวส. (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2563 📢📢📢 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 เมษายน 2563

⚡️ คลิกดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 📢

📢ประกาศจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เรื่อง งดการสัมภาษณ์ TCAS 2 ในวันที่ 10 เมษายน 2563 และให้ผู้สมัครส่งเอกสาร ปพ.1 ทางอีเมล

⚡️คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่📢

📢มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ของภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อลดความแออัด ป้องกันโอกาสการติดเชื้อจากการแพร่ระบาด โดยรายละเอียดอื่นจะแจ้งให้ทราบต่อไป

⚡️ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutp.ac.th📢

📢ศิษย์เก่าวิทยุโทรทัศน์ มทร.พระนคร หลายคนทำงานเบื้องหน้าในสื่อโทรทัศน์⚡️ทั้งหมดนี้เป็นศิษย์เก่า...

Mct Event /ข่าวรับสมัครงาน View All

Mct News View All

Mct Award View All