คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์Read the Rest…

 9 total views,  9 views today

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ และชุมชนเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์Read the Rest…

 24 total views,  6 views today

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร ประชุมแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2567

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์Read the Rest…

 21 total views,  2 views today

สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร เสริมทักษะการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพแก่นักศึกษา

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคมRead the Rest…

 24 total views,  2 views today

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2566 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์Read the Rest…

 19 total views,  4 views today