NEWS

นิทรรศการภาพถ่ายผลงาน นศ.ปี 1สื่อสารมวลชน “Season of Arts Photo Exhibition”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดนิทรรศการภาพถ่าย ” Season of Arts Photo Exhibition ” ณ ห้องปฏิบัติการจับภาพเคลื่อนไหว  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  โดยผลงานที่นำมาจัดแสดงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ซึ่งมีอาจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา #คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #PRMCTRMUTP

Leave a Reply