ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม “เน้นเข้าร่วม ไม่เน้นเข้ารอบ” คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดวิดีโอสั้นเนื้อหาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ “เที่ยว ล่อง ส่องอดีต”

     ขอแสดงความยินดีกับ ทีม “เน้นเข้าร่วม ไม่เน้นเข้ารอบ” ได้แก่ นายเกษมพันธุ์ ศรีเฮืองโคตร นายชาคริต มวนทนะ นายทัตติ สวนศิลป์พงษ์ และนายสหัสศวรรษ ศรีตระเวณ และทีม “Green vision” ได้แก่ นายธวัชชัย สุดาจันทร์ นายเดชาธร เฟื่องฟุ้ง และนาย เจตนิพัทธ์ สุโกมล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ที่คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดวิดีโอสั้นเนื้อหาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ “เที่ยว ล่อง ส่องอดีต” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งกิจกรรมการประกวดนี้ จัดโดยสมาคมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภาพและข่าว : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน